Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2007

Εμμανουήλ: μια "προφητεία", που δεν αφορούσε τον Χριστό Ιησού

Είναι πολύ γνωστά τα εδάφια της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τα οποία ο Ησαΐας είχε προφητεύσει την έλευση του Ιησού: στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και στο πρώτο κεφάλαιο, αναγράφονται τα παρακάτω:

22 Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος· 23 ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ' υμών ο Θεός.

Ας δούμε τώρα κατά πόσον η προφητεία του Ησαΐα έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Ιησού και αν όχι με τι τελικά είχε σχέση:

Λέει λοιπόν ο Ησαΐας στο Κεφάλαιο 7 του ομωνύμου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης:

10 Και προσέθετο Κύριος λαλήσαι τώ Άχαζ λέγων· 11 αίτησαι σεαυτώ σημείον παρά Κυρίου Θεού σου εις βάθος ή εις ύψος. 12 και είπεν Άχαζ· ου μη αιτήσω ουδ' ου μη πειράσω Κύριον. 13 και είπεν· ακούσατε δη, οίκος Δαυίδ· μη μικρόν υμίν αγώνα παρέχειν ανθρώποις; και πώς Κυρίω παρέχετε αγώνα; 14 διά τούτο δώσει Κύριος αυτός υμίν σημείον· ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ· 15 βούτυρον και μέλι φάγεται· πριν ή γνώναι αυτόν ή προελέσθαι πονηρά, εκλέξεται το αγαθόν· 16 διότι πριν ή γνώναι το παιδίον αγαθόν ή κακόν, απειθεί πονηρία του εκλέξασθαι το αγαθόν, και καταλειφθήσεται η γη, ην συ φοβή, από προσώπου των δυο βασιλέων.

Με απλά λόγια ο Θεός έδωσε - μέσω του προφήτη Ησαΐα - την επαγγελλόμενη γέννηση του "Εμμανουήλ" από κάποια "παρθένο", σαν σημάδι στον βασιλιά Άχαζ, που ήταν γιός του Ιωάθαμ, ο οποίος ήταν γιός του Οζίου βασιλέως Ιούδα (σύμφωνα με προηγούμενα εδάφια) οτι θα τιμωρήσει τους εναντίον του επιδρομείς (δύο βασιλείς: Ρασείμ βασιλιάς Αράμ και Φακεέ βασιλιάς Ισραήλ). Και δεν θα τιμωρήσει μόνο αυτούς αλλά θα επιφέρει συμφορές και στο βασίλειο του Ιούδα, που διαχωρίστηκε από το βασίλειο του Ισραήλ και Ασσύριοι θα κυριεύσουν τη γή (ακολουθούν σκηνές τρόμου και φρίκης στα λόγια του προφήτη).
Έχουμε λοιπόν εδώ μια συμμαχία Αραμαίων και Ισραηλιτών κατά Ιουδαίων, με τον θεό (αρχικά απ' ότι φαίνεται) στην πλευρά της φυλης Ιούδα (οίκος Δαυίδ) και τον βασιλιά τους Άχαζ.
Ο ρόλος λοιπόν του εν λόγω Εμμανουήλ είναι πολύ συγκεκριμένος, αναφέρεται σε κάποιο παιδί, που θα γεννηθεί επί των ημερών του βασιλιά Άχαζ και πριν αυτό γνωρίσει το καλό και το κακό, οι ... κακοί θα τιμωρηθούν, όπερ και εγένετο: αν διαβάσουμε το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου το Ησαΐα, δηλαδή το κεφάλαιο 8, θα εντοπίσουμε τα παρακάτω εδάφια:

ΚΑΙ είπε Κύριος προς με· λάβε σεαυτώ τόμον καινού μεγάλου και γράψον εις αυτόν γραφίδι ανθρώπου· του οξέως προνομήν ποιήσαι σκύλων· πάρεστι γαρ. 2 και μάρτυράς μοι ποίησον πιστούς ανθρώπους, τον Ουρίαν και Ζαχαρίαν υιόν Βαραχίου. 3 και προσήλθον προς την προφήτιν, και εν γαστρί έλαβε και έτεκεν υιόν. και είπε Κύριός μοι· κάλεσον το όνομα αυτού Ταχέως σκύλευσον, οξέως προνόμευσον· 4 διότι πριν ή γνώναι το παιδίον καλείν πατέρα ή μητέρα, λήψεται δύναμιν Δαμασκού και τα σκύλα Σαμαρείας έναντι βασιλέως Ασσυρίων. 5 και προσέθετο Κύριος λαλήσαι μοι έτι· 6 διά το μη βούλεσθαι τον λαόν τούτον το ύδωρ του Σιλωάμ το πορευόμενον ησυχή, αλλά βούλεσθαι έχειν τον Ρασείμ και τον υιόν Ρομελίου βασιλέα εφ' υμών, 7 δια τούτο ιδού Κύριος ανάγει εφ' υμάς το ύδωρ του ποταμού το ισχυρόν και το πολύ, τον βασιλέα των Ασσυρίων και την δόξαν αυτού·

Με λίγα λόγια, ο Ησαΐας μας λέει οτι "προσήλθε προς την προφήτιν", ότι και αν αυτό σημαίνει, και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιό, του οποίου το όνομα σύμφωνα με την εντολή του "Κυρίου" μεταφράζεται σε απλά νεοελληνικά "γρήγορα σκύλεψε, πλήρως και τελείως λεηλάτησε". Από τα επόμενα εδάφια εύκολα συνάγεται οτι πρόκειται για το παιδί της προφητείας του προηγούμενου κεφαλαίου, που πριν μάθει τις λέξεις "πατέρα" και "μητέρα", οι "κακοί" θα βρούν την τιμωρία τους.

Το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι:
Εμμανουήλ σημαίνει όπως μας δηλώνει ο Ματθαίος "ο θεός μαζί σας" ή - όπως προκύπτει από τα γραφόμενα του Ησαΐα - "γρήγορα σκύλεψε, πλήρως και τελείως λεηλάτησε";

Ένα δύτερο ερώτημα, που εγείρεται, εξ αιτίας των αντιφάσεων στο Βιβλικό κείμενο, είναι:
Μπορούμε να θεωρούμε οτι αυτό το κείμενο έμεινε απείρακτο από τους Χριστιανούς μεταγραφείς, σε αυτό το κρίσιμο σημείο, στο οποίο στηρίζουν την εκ του Ησαΐα προφητεία της έλευσης του Χριστού Ιησού;

Ένα ακόμα στοιχείο, που βάζει σε σκέψεις, είναι και η παράξενη μετάφραση - ερμηνεία του Κου Κολιτσάρα στην Παλαιά Διαθήκη (έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων Η ΖΩΗ) του αποσπάσματος:

3 και προσήλθον προς την προφήτιν, και εν γαστρί έλαβε και έτεκεν υιόν.

Ως εξής:

Και ο Ησαΐας εξακολουθών λέγει: ήλθον εις ένωσιν με την σύζυγόν μου και αυτή συνέλαβε και εγέννησε υιόν.

Εξωφρενικό μεν, αλλά κάθε Χριστιανός θεολόγος γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η συγκάλυψη - παραποίηση των συγκεκριμένων εδαφίων, για την διατήρηση της αξιοπιστίας της Καινής Διαθήκης...

3 σχόλια:

s.frang είπε...

Άλλη μια εξαπάτηση του "ποιμνίου", για να πειστεί ότι όλα έχουν προβλεφτεί από τους Ιουδαίους προφήτες... :-))

Ανώνυμος είπε...

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


http://www.tlig.org/el/messages/266/

Εγώ είμαι η Αλήθεια και η Αλήθεια είναι η Αγάπη, η Απύθμενη Αγάπη, η Υπέρτατη Αγάπη, η Αιώνια Αγάπη. Το βιβλίο Μου είναι ένα Βιβλίο Αγάπης. Νύφη Μου, έλα και αγάπησέ Με, δοξάζομαι με την αγάπη σου. Κατάλαβε τώρα γιατί ήρθα μέσ' από σένα, παιδί Μου. Δεν ήρθα μόνο για να φανερώσω μέσα σου την Αγάπη Μου για σένα μόνο, αλλά για όλη 1 τη Δημιουργία Μου! Έρχομαι να τους υπενθυμίσω πόσο πολύ τους αγαπώ. Η Καρδιά Μου σπαράζει και σχίζεται, βλέποντας τόσους πολλούς από τη Δημιουργία Μου να ενδίδουν στο Σατανά! Πόσο υποφέρω, βλέποντας τόσες ιερατικές Μου ψυχές στην οδό της απωλείας! Είμαι ο Λόγος, ο Άγιος των Αγίων, ο Αιώνιος Θεός, ο Εμμανουήλ και ο Σωτήρας σας, τον Oποίο καρφώσατε πριν από πολλά χρόνια και δεν πάψατε ποτέ να καρφώνετε ξανά και ξανά. Γιατί; Ποια είναι η διαφορά σήμερα με τον παλιό καιρό, όταν ήμουν ενσαρκωμένος και καρφωμένος πάνω στο Σταυρό; Καρφώνομαι επανειλημμένα από την υποκρισία σας, την υπεροψία σας, την αποστασία σας και την αδιαλλαξία σας ν' ακούσετε. Παραμένετε αδρανείς στα Σημεία Μου, στα Θαύματά Μου, στα Θεία Μου Έργα.

Σήμερα Με εμπαίζετε όπως και χθες. Εμπαίζομαι από εσάς, εσάς στους οποίους εμπιστεύθηκα εκατομμύρια ψυχές. Με ξανασταυρώνετε, Με καρφώνετε πάλι πάνω στο ξύλο με την απάθειά σας. Ω, όλοι εσείς, που η καρδιά σας είναι ακόμη στείρα, που η καρδιά σας έγινε γρανίτης, θα Μου επιτρέψετε ποτέ ν' αγγίξω τις καρδιές σας, να ανοίξουν και να μαλακώσουν; Θα σταματήσετε κάποτε να Με καρφώνετε; 2 Το Στόμα Μου είναι ξηρότερο και από περγαμηνή, διψάει γι' αγάπη. Τα Μάτια Μου κουράστηκαν να σας παρατηρούν ν' αδειάζετε τα λόγια σας πάνω στο Θυσιαστήριό Μου. Μου προσφέρετε τις προσευχές σας, αλλά, προτού φτάσουν σε Μένα, εξατμίζονται στον αέρα σαν πάχνη. Αποστρέφω τα Μάτια Μου από σας, γιατί γνωρίζω τι έχετε στα βάθη της καρδιάς σας. Ασφυκτιώ!... Πνίγομαι! N' αναγκάζομαι να παρατηρώ το σπόρο Μου γεμάτο νεκρά λόγια, να πρέπει να σας βλέπω να έρχεστε σε Μένα άφοβα και να ποδοπατείτε τις Ιερές Μας Καρδιές 3 τόσο ανοικτά! Tόσο φανερά! Πώς, λοιπόν, περιμένετε να σας εμπιστευθούν τα πρόβατά Μου;

ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


http://www.tlig.org/el/messages/822/

….Τότε, όλα τα μυστήρια που σου φαίνονταν
πηγή αινιγμάτων, ξαφνικά σαν αστραπή,
θα φανερωθούν και σε σένα, αγαπημένη Μου,
και θα καταλάβεις γιατί η Γυναίκα που είναι
ντυμένη τον ήλιο, κατεβαίνει τώρα από τις
Αυλές Μου προς όλους εσάς, σε μια περίοδο τόσο σκοτεινή.
Τα μάτια σου, περιστερά Μου,
ας καρφωθούν μπροστά, το βλέμμα σου
ας κοιτάξει ίσια μπροστά σου.
Από το Δρόμο που διάβηκα
θα επιστρέψω, αγάπη Μου.
Θα έρθω να φροντίσω ο Ίδιος
Τον Αμπελώνα Μου.
Ο Εμμανουήλ θα είναι μαζί σας. "
…σου αρέσει;

- Πάρα πολύ!

- Ευλόγησέ Με τότε, ύμνησέ Με και αγάπα Με…

Ανώνυμος είπε...

ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΑΡΝΟΥΜΕΝΗ ΤΟ ΚΑΚΟ
ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ... ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΟΥΝ


http://www.tlig.org/el/messages/964/


Η Παναγία :

- Βασούλα Μου, άκουσέ Με τώρα προσεκτικά: ο Κύριος, μέσα στο Έλεός Του, σου έδωσε αυτό το Θησαυρό 1 κατευθείαν από την Ιερή Του Καρδιά. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή Του στέλνοντας το χαρμόσυνο τούτο μήνυμα στα πέρατα της γης. Μακάρι να ξέρατε τι σας προσφέρει ο Κύριος στους καιρούς σας! Αλλά το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται μόνο στους απλούς και σε όσους έχουν καθαρή καρδιά και τους πλημμυρίζει με τα Δώρα Του. Ως αυτή τη μέρα, η δόξα Του φωτίζει τους ταπεινούς, και θα συνεχίσει να διώχνει τους πλούσιους με χέρια αδειανά...

Με το μήνυμά Του αυτό σας καλεί σε μια ζωή Ειρήνης. Ο Θεός σας καλεί όλους γιατί είναι ο Πατέρας. Σας καλεί να διορθώσετε τον τρόπο της ζωής σας και να ζείτε άγια. Εγώ, η Μητέρα σας, ευλογώ όλους αυτούς που επέστρεψαν στον Θεό και Τον δοξάζω για το Έλεός Του που απλώνεται από γενεά σε γενεά. Όσο για κείνους που συνεχίζουν να στηρίζονται πεισματικά στη δική τους ανθρώπινη σοφία, ζώντας μια ανήθικη ζωή, σας ζητώ να προσεύχεστε και να νηστεύετε γι' αυτούς. Η Μητρική Μου Καρδιά ραγίζει από την άρνησή τους και την τύφλωσή τους... Αχ! Τι πόνος, τι αγκάθια στην Καρδιά Μου, παιδί Μου! Κι εσύ, συνέχισε να δίνεις μαρτυρία στο Όνομα του Πατρός και του Υιού Μου και του Αγίου Πνεύματος. Συνέχισε να κάνεις γνωστό το Όνομά Τους και πήγαινε παντού όπου ο Πατέρας, ο Υιός Μου και το Άγιο Πνεύμα σου λένε να πας. Δεν θα σε αφήσουν ποτέ, έχε Τους λοιπόν εμπιστοσύνη.

Κόρη Μου, είμαι πάντα όπου είναι ο Ιησούς. Είμαστε μαζί σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Στο τέλος θα θριαμβεύσει η Αγάπη... Μη φοβάσαι τις υπερήφανες καρδιές γιατί αν και υπερηφανεύονται για τη δύναμή τους, δεν έχουν καμιά αξία στα Μάτια του Κυρίου. Δεν άκουσες: "Αυτός ο Δεσπότης του Σύμπαντος δεν θα προτιμήσει τους ισχυρούς ούτε θα επηρεαστεί από τα αξιώματά τους..." 2 " Ο Θεός στους άσημους θα δείξει καλοσύνη και επιείκεια, ενώ οι ισχυροί θα κριθούν και θα δικαστούν με αυστηρότητα." 3 και θα συνεχίσει να διασκορπίζει τους υπερήφανους.

Αυτές τις μέρες, ο Ιησούς σου φανέρωσε την Καρδιά Μου. Μάθε, κόρη Μου, πως έχω χαράξει το όνομά σου στην Καρδιά Μου. Έκανα το ίδιο για όλους αυτούς που αγαπούν τον Υιό Μου και Με αγαπούν. Τίμησέ Με με θυσίες, τίμησε την Καρδιά Μου με παιδική αθωότητα. Τίμησε την Καρδιά της Μητέρας σου αρνούμενη το κακό. Κάνε το καλό και παρακάλεσε τον Ουράνιο Πατέρα σου για τα δώρα του Πνεύματός Του. Προόδευε μέσα στην Άμωμη Καρδιά Μου κι Εγώ θα θεραπεύσω όλα τα τραύματα 4 της ψυχής σου για να γίνεις η Χαρά του Ιησού, του Σωτήρα σου και η χαραυγή της σκοτεινής αυτής γενεάς. Προόδευε μέσα στην Καρδιά της Μητέρας σου, για να αστράφτει ολόκληρη η ύπαρξή σου σαν πολύτιμα πετράδια στο Φως 5 που Με περιβάλλει και να σε πλησιάσουν πολλά έθνη, γοητευμένα από την ομορφιά σου. 6 Και όταν ρωτήσουν: "Ποιος σε έπλασε να αστράφτεις σαν χιλιάδες πετράδια;" να ομολογήσεις και να πεις: "πλάστηκα μέσα στην Αγνότερη Καρδιά, σχηματίστηκα μέσα στην ίδια Καρδιά που ο Λυτρωτής μας άνθισε και έλαβε σάρκα και αίμα, για να γίνω κι εγώ παιδί της Μητέρας του Θεού και να αξιωθώ έτσι να εκφράσω λογισμούς αντάξιους των δωρεών του Παντοδύναμου."

Έλα να προοδεύσεις μέσα στην Καρδιά Μου και να γίνεις καρδιά της Καρδιάς Μου. Άντλησε από την Καρδιά Μου όλα τα πλούτη που Μου δόθηκαν από τη Σοφία, για να μάθεις κι εσύ να αγαπάς τον Πατέρα, τον Υιό Μου και το Άγιο Πνεύμα. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεις παιδί της Θεοτόκου. Έλα, έλα να αντλήσεις από την Καρδιά Μου τις αρετές που Μου δόθηκαν, είναι και για σένα, παιδί Μου. Α! σε θέλω ωραίο[α] για τον Υιό Μου, και ευχάριστο(η) στα μάτια του Πατέρα. Σε θέλω τέλειο[α] για την Καρδιά του Εμμανουήλ. Θα σκορπίσω, από την Άμωμη Καρδιά Μου στην καρδιά σου, παιδί Μου, όλες τις χάρες για να γίνει και η καρδιά σου ένας βωμός για τον Ύψιστο, ένα θυμιατό γεμάτο καυτό θυμίαμα, για να βαδίζεις κι εσύ με Χάρη και Πιστότητα.