Πέμπτη, 19 Απριλίου 2007

Η Παλαιά Διαθήκη Διδάσκει

Πώς με το Μονοπώλιο Τροφίμων Επιτυγχάνεται η Μετατροπή των Πολιτών σε Ευγνώμονες Δούλους

Γένεσις Κεφάλαιο 47

Ελθών δέ Ιωσήφ απήγγειλε τώ Φαραώ λέγων· ο πατήρ μου καί οι αδελφοί μου καί τά κτήνη καί οι βόες αυτών καί πάντα τά αυτών ήλθον εκ γής Χαναάν καί ιδού εισιν εν γή Γεσέμ. 2 από δέ τών αδελφών αυτού παρέλαβε πέντε άνδρας καί έστησεν αυτούς εναντίον Φαραώ. 3 καί είπε Φαραώ τοίς αδελφοίς Ιωσήφ· τί τό έργον υμών; οι δέ είπαν τώ Φαραώ· ποιμένες προβάτων οι παίδές σου, καί ημείς καί οι πατέρες ημών. 4 είπαν δέ τώ Φαραώ· παροικείν εν τή γή ήκαμεν· ου γάρ εστι νομή τοίς κτήνεσι τών παίδων σου, ενίσχυσε γάρ ο λιμός εν γή Χαναάν· νύν ούν κατοικήσωμεν οι παίδές σου εν γή Γεσέμ. 5 είπε δέ Φαραώ τώ Ιωσήφ· κατοικείτωσαν εν γή Γεσέμ· ει δέ επίστη ότι εισίν εν αυτοίς άνδρες δυνατοί, κατάστησον αυτούς άρχοντας τών εμών κτηνών.

Ήλθον δέ εις Αίγυπτον πρός Ιωσήφ Ιακώβ καί οι υιοί αυτού, καί ήκουσε Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου. 6 καί είπε Φαραώ πρός Ιωσήφ λέγων· ο πατήρ σου καί οι αδελφοί σου ήκασι πρός σέ· ιδού η γή Αιγύπτου εναντίον σου εστίν· εν τή βελτίστη γή κατοίκισον τόν πατέρα σου καί τούς αδελφούς σου. 7 εισήγαγε δέ Ιωσήφ Ιακώβ τόν πατέρα αυτού καί έστησεν αυτόν εναντίον Φαραώ, καί ηυλόγησεν Ιακώβ τόν Φαραώ. 8 είπε δέ Φαραώ τώ Ιακώβ· πόσα έτη ημερών τής ζωής σου; 9 καί είπεν Ιακώβ τώ Φαραώ· αι ημέραι τών ετών τής ζωής μου, άς παροικώ, εκατόν τριάκοντα έτη· μικραί καί πονηραί γεγόνασιν αι ημέραι τών ετών τής ζωής μου, ουκ αφίκοντο εις τάς ημέρας τών ετών τής ζωής τών πατέρων μου, άς ημέρας παρώκησαν. 10 καί ευλογήσας Ιακώβ τόν Φαραώ εξήλθεν απ' αυτού. 11 καί κατώκισεν Ιωσήφ τόν πατέρα αυτού καί τούς αδελφούς αυτού καί έδωκεν αυτοίς κατάσχεσιν εν γή Αιγύπτω εν τή βελτίστη γή, εν γή Ραμεσσή, καθά προσέταξε Φαραώ. 12 καί εσιτομέτρει Ιωσήφ τώ πατρί αυτού καί τοίς αδελφοίς καί παντί τώ οίκω τού πατρός αυτού σίτον κατά σώμα.

13 Σίτος δέ ουκ ήν εν πάση τή γή· ενίσχυσε γάρ ο λιμός σφόδρα. εξέλιπε δέ η γή Αιγύπτου καί η γή Χαναάν από τού λιμού. 14 συνήγαγε δέ Ιωσήφ πάν τό αργύριον τό ευρεθέν εν γή Αιγύπτου καί εν γή Χαναάν τού σίτου, ού ηγόραζον, καί εσιτομέτρει αυτοίς, καί εισήνεγκεν Ιωσήφ πάν τό αργύριον εις τόν οίκον Φαραώ. 15 καί εξέλιπε πάν τό αργύριον εκ γής Αιγύπτου καί εκ γής Χαναάν. ήλθον δέ πάντες οι Αιγύπτιοι πρός Ιωσήφ, λέγοντες· δός ημίν άρτους, καί ινατί αποθνήσκομεν εναντίον σου; εκλέλοιπε γάρ τό αργύριον ημών. 16 είπε δέ αυτοίς Ιωσήφ· φέρετε τά κτήνη υμών, καί δώσω υμίν άρτους αντί τών κτηνών υμών, ει εκλέλοιπε τό αργύριον υμών. 17 ήγαγον δέ τά κτήνη αυτών πρός Ιωσήφ, καί έδωκεν αυτοίς Ιωσήφ άρτους αντί τών ίππων καί αντί τών προβάτων καί αντί τών βοών καί αντί τών όνων καί εξέθρεψεν αυτούς εν άρτοις αντί πάντων τών κτηνών αυτών εν τώ ενιαυτώ εκείνω. 18 εξήλθε δέ τό έτος εκείνο, καί ήλθον πρός αυτόν εν τώ έτει τώ δευτέρω καί είπαν αυτώ· μή ποτε εκτριβώμεν από τού κυρίου ημών; ει γάρ εκλέλοιπε τό αργύριον ημών καί τά υπάρχοντα καί τά κτήνη πρός σέ τόν κύριον, καί ουχ υπολέλειπται ημίν εναντίον τού κυρίου ημών αλλ' ή τό ίδιον σώμα καί η γή ημών. 19 ίνα ούν μή αποθάνωμεν εναντίον σου καί η γή ερημωθή, κτήσαι ημάς καί τήν γήν ημών αντί άρτων, καί εσόμεθα ημείς καί η γή ημών παίδες τώ Φαραώ· δός σπέρμα, ίνα σπείρωμεν καί ζώμεν καί μή αποθάνωμεν καί η γή ουκ ερημωθήσεται. 20 καί εκτήσατο Ιωσήφ πάσαν τήν γήν τών Αιγυπτίων τώ Φαραώ· απέδοντο γάρ οι Αιγύπτιοι τήν γήν αυτών τώ Φαραώ, επεκράτησε γάρ αυτών ο λιμός· καί εγένετο η γή τώ Φαραώ, 21 καί τόν λαόν κατεδουλώσατο αυτώ εις παίδας απ' άκρων ορίων Αιγύπτου έως τών άκρων, 22 χωρίς τής γής τών ιερέων μόνον· ουκ εκτήσατο ταύτην Ιωσήφ, εν δόσει γάρ έδωκε δόμα τοίς ιερεύσι Φαραώ, καί ήσθιον τήν δόσιν, ήν έδωκεν αυτοίς Φαραώ· διά τούτο ουκ απέδοντο τήν γήν αυτών. 23 είπε δέ Ιωσήφ πάσι τοίς Αιγυπτίοις· ιδού κέκτημαι υμάς καί τήν γήν υμών σήμερον τώ Φαραώ· λάβετε εαυτοίς σπέρμα καί σπείρατε τήν γήν, 24 καί έσται τά γεννήματα αυτής καί δώσετε τό πέμπτον μέρος τώ Φαραώ, τά δέ τέσσαρα μέρη έσται υμίν αυτοίς εις σπέρμα τή γή καί εις βρώσιν υμίν καί πάσι τοίς εν τοίς οίκοις υμών. 25 καί είπαν· σέσωκας ημάς, εύρομεν χάριν εναντίον τού κυρίου ημών καί εσόμεθα παίδες τώ Φαραώ. 26 καί έθετο αυτοίς Ιωσήφ εις πρόσταγμα έως τής ημέρας ταύτης, επί γής Αιγύπτου τώ Φαραώ αποπεμπτούν, χωρίς τής γής τών ιερέων μόνον· ουκ ήν τώ Φαραώ.

27 Κατώκησε δέ Ισραήλ εν γή Αιγύπτω επί γής Γεσέμ καί εκληρονόμησαν επ' αυτής καί ηυξήθησαν καί επληθύνθησαν σφόδρα. 28 επέζησε δέ Ιακώβ εν γή Αιγύπτω δεκαεπτά έτη· καί εγένοντο αι ημέραι Ιακώβ ενιαυτών τής ζωής αυτού εκατόν τεσσαρακονταεπτά έτη. 29 ήγγισαν δέ αι ημέραι Ισραήλ τού αποθανείν, καί εκάλεσε τόν υιόν αυτού Ιωσήφ καί είπεν αυτώ· ει εύρηκα χάριν εναντίον σου, υπόθες τήν χείρά σου υπό τόν μηρόν μου καί ποιήσεις επ' εμέ ελεημοσύνην καί αλήθειαν τού μή με θάψαι εν Αιγύπτω, 30 αλλά κοιμηθήσομαι μετά τών πατέρων μου, καί αρείς με εξ Αιγύπτου καί θάψεις με εν τώ τάφω αυτών. ο δέ είπεν· εγώ ποιήσω κατά τό ρήμά σου. 31 είπε δέ· όμοσόν μοι. καί ώμοσεν αυτώ. καί προσεκύνησεν Ισραήλ επί τό άκρον τής ράβδου αυτού.

6 σχόλια:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Μα, είναι γνωστό ότι όπου υπήρχαν μεγάλες εύφορες εκτάσεις τα καθεστώτα ήταν ιδιαιτέρως συντηρητικά. Αντίθετα, στα δύσκολα περιβάλλοντα οι σχέσεις ήταν πιο δημοκρατικές (Σαχάρα, Ελλάδα, Ιταλία κτλ).

Πρόσεχε μόνο μη συγχέεις την ιστορία του Ισραήλ και της θρησκεία του με τα όσα γράφονται στη Διαθήκη. Και το λέω γιατί έχω καταλήξει (μετά από πολλά πολλά χρόνια) ότι ο μονοθεϊσμός δεν είναι εβραϊκός, αλλά αιγυπτιακός (Ακενατών). Μετά το θάνατο του φαραώ φαίνεται να έμεινε η λατρεία του Άτωνα-Ήλιου και κάποιοι αρχιερείς και ευγενείς Αιγύπτιοι να έφυγαν τελικά από τη χώρα προς νέα εδάφη. Στο πλευρό τους είχαν και κάποιες λαότητες (συν ό,τι μάζεψαν από το δρόμο -βεδουίνους κτλ- και ίσως και Υκσώς -Έλληνες που παρέμειναν εκεί από την εποχή των Λαών της Θάλασσας).

Ερινύα είπε...

Δεν θεωρώ οτι έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ η ιστορική αλήθεια αυτού του κεφαλαίου, κατά πόσον δηλαδή η Βίβλος είναι η ακριβής ιστορία του λαού Ισραήλ. Το κεφάλαιο αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα προηγούμενα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό που έχει σημασία είναι τι διδάσκει ο "ήρωας" αυτής της ιστορίας (Ιωσήφ) σε αυτούς που τον έχουν ως πρότυπο-πρόγονο.
Ο λιμός (αδύνατα στάχυα στο όνειρο: σπόροι που δεν φύτρωναν; δες Μ. Καλόπουλου "Το μεγάλο ψέμα") που είχε ως αποτέλεσμα την μονοπώληση από τον ίδιο των σιτηρών της Αιγύπτου και την υποδούλωση των Αιγυπτίων, που αναγκάζονται να πουλήσουν πρώτα τα ζώα τους και μετά τη γή τους και τον ίδιο τους τον εαυτό και να γίνουν δούλοι - καλλιεργητές για λογαριασμό της εξουσίας (την οποία εξυπηρετεί με τη μηχανορραφία του ο Ιωσήφ ως ενεργό της μέλος και ο ίδιος) εμένα δεν μου γεννά βεβαιότητες για την ιστορία του Ισραήλ. Άλλοι συνειρμοί δημιουργούνται, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, όταν παραλληλίζω τα γεγονότα εκείνα με το σήμερα.

Οι σπόροι που παράγουν καρπό που δεν φυτρώνει και πρέπει να αγοράζονται κάθε χρονιά από συγκεκριμένες εταιρείες - κολοσσούς, υβρίδια - μεταλλαγμένα κλπ. Σε αυτά πάει ο νους μου...

ο δείμος του πολίτη είπε...

Καλά έχεις δίκιο για την ερμηνεία και το σχολιασμό σου. Εγώ ξέφυγα από το άρθρο.

pølsemannen είπε...

Ακριβώς επειδή οι περισσότερες εταιρίες βιοτεχνολογίας εδρεύουν στις ΘΗΠΑ (Θεοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) έχουν λάβει το μάθημά τους.

Η προσπάθειά τους μέσω της επιβολής των δικών τους μεταλλαγμένων σπόρων στις καλλιέργειες έχει σαν στόχο τον έλεγχο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.

Η παγκόσμια κυριαρχία μετά επέρχεται εύκολα και αναίμακτα...

Ερινύα είπε...

pølsemannen, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Και πρώτη και καλύτερη πρέπει να είναι η ... Monsanto. Αυτή η εταιρεία ήθελε και την πατέντα ενός ... γουρουνιού τελευταία, αλλά δεν ξέρω αν το κατοχύρωσε.
Δες, για του λόγου το αληθές στο αντίστοιχο άρθρο της Καθημερινής

Ερινύα είπε...

Για να δούμε τώρα τι σημαίνει Monsanto:

Αν πας στο American Jewish Archives και ψάξεις στη σελίδα για την επίμαχη λέξη, θα βρείς αναφορά σε κάποιον ραββίνο, BERTRAM W. KORN, που έγραψε 12 βιβλία της ιστορίας των Εβραίων της Αμερικής και άλλα συναφή συγγράμματα. Αναφορά γίνεται σε κάποιους "φακέλους" ή μάλον κουτιά με υλικό της έρευνας του εν λόγω ραββίνου. Ανάμεσα στα διάφορα "papers" αναφέρονται και τα παρακάτω:

* Monsanto, Benjamin (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1725-1764)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1765-1769)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1770-1779)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1780-1785)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1786-1789)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1790-1799)
* Monsanto Family of New Orleans (Documents 1800 f.f.)
* Monsanto, Gracia (widow of Thomas Topham) (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto, Isaac (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto, Jacob and Manuel (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto, Julien-Dias (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto, Leonora (Early Jews of Louisiana)
* Monsanto, Unclassified additional materials
* Monsanto, Urquhart and Dow Branches (Early Jews of Louisiana

Αν το ψάξεις παραπάνω θα διαπιστώσεις οτι αυτές οι πληροφορίες έχουν άμεση σχέση με την γνωστή μας Monsanto.
Απλή σύμπτωση;...