Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Κυριακή της Ορθοδοξίας και Αναθεματισμοί Κατά των Ελλήνων

Στο ιστολόγιο PRESS-GR είχε αναρτηθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 το άρθρο Να παύσουν οι αναθεματισμοί... και λόγω της ημέρας αναδημοσιεύω κείμενο, στο οποίο παραπέμπει με link ο συντάκτης του PRESS-GR. Το κείμενο είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 2002 στον δικτυακό τόπο "Ελληνικός Δρόμος" (Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων και Φιλελλήνων Καναδά) και έχει ως εξής:


Κωστής Στεφανόπουλος

Να παύσουν οι αναθεματισμοί κατά του ελληνικού έθνους στις εκκλησίες της Ελλάδας

Μεγίστης ιστορικής-εθνικής σημασίας θέση του ανώτατου άρχοντα του νεότερου Ελληνισμού


Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, έκφρασε τη θέση ότι «οι αναθεματισμοί κλπ. κατά των Ελλήνων», που ψάλλονται κάθε χρόνο στις ορθόδοξες εκκλησίες την Κυριακή της Ορθοδοξίας, «πρέπει να παραλείπονται». Η ιστορική-εθνική αυτή τοποθέτηση του κ. Κωστή Στεφανόπουλου αποτελεί την πρώτη και μοναδική αντίδραση της ηγεσίας του Ελληνισμού μετά από 1215 χρόνια, αφ’ ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος Νικαίας το 787 υπό την προεδρία του οικουμενικού πατριάρχη Ταρασίου διατύπωσε τα κείμενα των αφορισμών αυτών στο «Συνοδικόν» της (= Πρακτικά αποφάσεων) και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας, μαζί με δύο ακόμη υβριστικά κατά του ελληνικού έθνους, που τελείται την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, στην οποία παραβρίσκονταν κατ’ έθιμο η πολιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία του ελληνικού κράτους από της ιδρύσεώς του έως σήμερα.

Το ιστορικό της προεδρικής τοποθέτησης

Το ιστορικό της έκφρασης της ιστορικής αυτής μεταστροφής της ηγεσίας του Ελληνισμού έχει ως εξής: Ο «Δαυλός» δημοσίευσε με ιδιαίτερη προβολή στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 2000 και με διαφημιστική καμπάνια στα ΜΜΕ τα κείμενα των επτά αναθεματισμών και των δύο ανθελληνικών τροπαρίων. Ο αναγνώστης του «Δ» στη Γερμανία δρ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, υφηγητής στο Πολυτεχνείο του Άαχεν, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία περιέλαβε τα κείμενα που δημοσιεύθηκαν και χαρακτήριζε «τραγικό το φαινόμενο της σημερινής ελλαδικής εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων».
Ο δρ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου έσπειλε στο «Δ» αντίγραφο της επιστολής του αυτής προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας (την οποία σημειωτέον είχε κοινοποιήσει και στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο), το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:


Κύριον
Κωνσταντίνον Στεφανόπουλον
Πρόεδρον της Δημοκρατίας
Προεδρικό Μέγαρο
Αθήναι

Από
Dr – Ing. Georg Chatziteodorou
Privatdozent an der RWTH Aachen
Privat:
40885 Ratingen – Lintorf
Bleibergweg 114
Tel. + Fax 02102/32513
Buro:
40476 Dusseldorf
Golzheimer Str. 129
Tel. + Fax: 0211/514-3432

ΚΟΙΝ.: Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος
Κ. Χριστόδουλον
Αγίας Φιλοθέης 21
105 56 Αθήναι

Κύριε Πρόεδρε,

Στον καθεδρικό ναό Αθηνών παρακολουθήσατε την θεία λειτουργία κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας την 25.03.2002. Επιτρέψατέ μου να ερωτήσω: Δεν υπάρχουν στη χώρα μας πλέον Έλληνες; Μεταμορφώθηκαν όλοι σε Ρωμιούς, Γραικύλους, Ραγιάδες και Γκιαούρηδες, που ανέχονται τα πάντα από τους εξουσιαστές του Ελληνισμού;
Και σ’ αυτή την Κυριακή της Ορθοδοξίας ψάλθηκαν επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού! Παρακαλώ, ας τοποθετηθεί επ’ αυτών και ο λαλίστατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος:


  1. «Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν, άκτιστον δε χαρακτηρίζει ουσίαν, καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και τοις την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις».

    Δηλαδή, ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ά.

  2. «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη διά παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις».

  3. «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις».

  4. «Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξίς εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο και παρήχθησαν, ότι τέλος εστι της κολάσεως ή αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αϊδιος, διά δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις ανάθεμα τρις».

  5. «Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρις».

  6. «Τοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και διά τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρις».

  7. «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας διά την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονές εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρις».

Τα ως άνω αναθέματα καταγράφονται στο «Τριώδιον», τα οποία περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας».
Από την «Παρακλητικήν» λαμβάνεται επίσης ένα τροπάριο και ένας μακαρισμός.


Α) Το τροπάριο:

«Ναούς ειδώλων (= ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».

Β) Ο μακαρισμός:

«Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε».

Κύριε Πρόεδρε,

Το ελληνικό έθνος προϋπήρξε ιστορικά και πολιτιστικά του χριστιανισμού. Η σημερινή κρίση της ελληνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται στην πάλη μεταξύ του Έλληνα και του χριστιανισμού.

Οι εξ Ανατολών ψευτοηθικολόγοι είναι αυτοί, που επέβαλαν διά ροπάλου στους Έλληνας τον ψυχοπνευματικό ακρωτηριασμό και την εξουσιαστική μανία τους. Το φάρμακο αντιστροφής της πορείας είναι η γνώση της ιστορίας.

Ο Ελληνισμός βογγάει κάτω από την ταφόπλακα των 1.700 χρόνων. Είναι τραγικό το φαινόμενο της σημερινής ελλαδικής εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων. Δυστυχώς αυτοί έχασαν την ικανότητα να νιώσουν την αλήθεια, διότι τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ρίχνουν χωρίς διακοπές στην αγορά ιδεών τα νεφελώδη τους προϊόντα.

Η Ορθοδοξία, όπως και οι άλλες ιουδαϊκής προέλευσης θρησκείες, μιλούν για μετά θάνατον ζωή και αφήνουν την παρούσα ζωή σε άθλια χέρια, εδραιώνοντας έτσι την υποδούλωση.

Οποία αθλιότης!!!

Μετά τιμής,

Δρ Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
Υφηγητής Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας


Η ιστορική απάντηση του προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε στον δρα Γ. Χατζηθεοδώρου με τη σύντομη αλλά μεγίστης ιστορικής και εθνικής σημασίας επιστολή, την οποία δημοσιεύουμε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2002

Κύριε Χατζηθεοδώρου,

Έλαβα την από 26.3.2002 επιστολήν σας. Οι αναθεματισμοί κλπ. κατά των Ελλήνων εγράφησαν προ αιώνων και θα έπρεπε νυν να παραλείπονται. Η εκκλησία, ως φαίνεται, διστάζει να προβεί σε μεταβολές χάριν της παραδόσεως.


Με χαιρετισμούς

(υπογραφή)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Dr.-Ing Georg Chaziteodorou
Privatdozent an der RWTH Aachen
40885 Ratingen – Lintorf
Bleibergweg 114
GERMANY


Εγώ τώρα "δεν τα κατάφερα" να πάω στην εκκλησία σήμερα! Καλά θα ήταν να μας πληροφορήσει κάποιος που ξέρει:
Ακούστηκαν σήμερα οι αναθεματισμοί;

Σημείωση: Έγιναν μικρές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών στο κείμενο των αναθεματισμών.

39 σχόλια:

s.frang είπε...

Υποψιάζομαι ότι προσευχήθηκες κατ' οίκον και γι' αυτό δεν πήγες να ακούσεις τους αναθεματισμούς, οπότε απαλλάσσεσαι των επιτιμίων :-Ρ

Εγώ παραξενεύομαι για το εξής: αφού οι αντιδικίες μεταξύ εικονολατρών και εικονοκλαστών ήταν εσωτερικό θέμα (για το πάπλωμα) του εκκλησιαστικού μηχανισμού, γιατί στο τέλος με την πανηγυρική τελετουργία και με την επετειακή λειτουργία από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα υβρίζουν και συκοφαντούν πάλι τους Έλληνες;

Σχεδόν μισή χιλιετία μετά την κρατικοποίηση του χριστιανισμού και τη μετέπειτα απαγόρευση όλων των άλλων θρησκειών, τόσο πολύ φοβόντουσαν ακόμα τους Έλληνες και τον πολιτισμό τους;

Αφού σου έδωσα εγώ άφεση αμαρτιών, λύσε μου εσύ αυτή την απορία!

Ερινύα είπε...

sfrang,
υποψιάζομαι οτι δεν υπάρχει κάτι που να το φοβούνται περισσότερο (ακόμη και σήμερα) από έκείνον τον "καταραμένο" τον Ελληνικό Πολιτισμό!
Αυτά που δεν πέτυχαν με τις Βυζαντινές μεθοδεύσεις, τα πέτυχαν με τους φίλους τους τους Οθωμανούς. Αλλά, ακόμα και σήμερα, φοβούνται, πράγμα που γίνεται φανερό, όταν βλέπεις πως έχουν γεμίσει τον παγκόσμιο ιστό με "απολογητικούς" δικτυακούς τόπους, κάνουν συνέδρια για την αντιμετώπιση της "νεοειδωλολατρίας" και επιστρατεύουν κάθε είδους "απολογητές" για να καθυβρίζουν τους "βρωμερούς" αρχαίους Έλληνες από TV-άμβωνος!

Ανώνυμος είπε...

Η επίσημη ονομαστική επίθεση κατά των Ελλήνων από Έλληνες κληρικούς στις εκκλησίες της Ελλάδος αποτελεί μία πραγματικότητα πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά.

Με διαρκή και απεριορίστως ισχύουσα εντολή της Εκκλησίας της Ελλάδος όλοι οι κληρικοί εξαπολύουν καθημερινά την επίθεση αυτή και όλοι οι Έλληνες πιστοί την υφίστανται επί αιώνες, χωρίς ποτέ κάποιος να αντίδρασει στο παραμικρό.

Η συλλογή των ύβρεων
έχει καταγραφεί στο βιβλίο:
ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
(Όσα χρησιμοποιεί και εγκρίνει
σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος),
εκδόσεις "Δαυλός"
http://www.davlos.gr/ekdoseis.php

Ερινύα είπε...

Ανώνυμος,
πολύ σωστά παραπέμπεις στο βιβλίο

ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
(Όσα χρησιμοποιεί και εγκρίνει
σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος),
εκδόσεις "Δαυλός"


για να μην ξεχνιόμαστε!

Και σε αυτή την ανάρτηση το χρησιμοποίησα για τις διορθώσεις "μικρολαθών" στο κείμενο των αναθεματισμών, όπως ήταν αναρτημένο στον "Ελληνικό Δρόμο".

Ο Αιρετικός - The Heretic είπε...

Σε ό,τι αφορά τη στάση του κ. Στεφανόπουλου, φαντάζομαι πρόσεξες την απάντησή του στον καταγγέλλοντα. Απέδωσε τη διατήρηση των αναθεματισμών στην "παράδοση" και στην "ατολμία". Ωστόσο, θα έπρεπε αυτός πρώτος απ'όλους να γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει. Επίσης, δεν θεωρώ ότι η γνώμη του περί εθνικών θεμάτων είναι και η πιο έγκυρη. Ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία με τον Τσενάι.

Ερινύα είπε...

Αιρετικέ συνιστολόγε,

βεβαίως και πρόσεξα την "προσεγμένη" απάντηση του Κ. Στεφανόπουλου, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καλύπτοντας με τις ήπιες εκφράσεις του τα πραγματικά κίνητρα της εν Χριστώ Ορθόδοξης Ανατολικής εκκλησίας.
Τουλάχιστον όμως απάντησε και η απάντησή του δείχνει οτι αποδοκιμάζει τους αναθεματισμούς, πέρα από την διάθεσή του να "απαλύνει το χάπι" για την εκκλησία.

Δεν τίθεται θέμα ωραιοποίησης της πολιτικής του κ. Στεφανόπουλου, τουλάχιστον από εμένα, σε αυτή την ανάρτηση.

Ο Αιρετικός - The Heretic είπε...

Θέμα ωραιοποίησης της στάσης του κ. Στεφανόπουλου δεν έθεσα, διότι δεν υπάρχει. Παρατήρησα όμως το εξής: ο κ. Στεφανόπουλος γενικά χαρακτηρίζεται στο όλο θέμα από ανακολουθία. Εννοώ πως, ως βουλευτής και, αργότερα, πρόεδρος της "δημοκρατίας" μας (που στην πραγματικότητα περί μερικώς αιρετής ολιγαρχίας πρόκειται), παρακολουθούσε πάντα με ευλάβεια τις τελετές αυτές.

Να υποθέσω ότι δεν ήξερε ή δεν καταλάβαινε τι έλεγαν οι παπάδες; Θα έπρεπε να είμαι τουλάχιστον λοβοτομημένος για να υποθέσω κάτι τέτοιο, καθώς καθαρεύουσα γνωρίζει - άλλωστε, η γλώσσα της εκκλησίας είναι ακριβώς αυτή!

Του επισημαίνει λοιπόν ο καταγγέλλων το όλο ζήτημα. Απαντά ο κ. Στεφανόπουλος, με έναν τρόπο που επιχειρεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα: και την πληγωμένη ελληνική συνείδηση του καταγγέλλοντος να καθησυχάσει/ικανοποιήσει και την εκκλησία να μην θίξει.

Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Στα μάτια μου εξετέθη, όπως εξετέθη και με την υπόθεση Τσενάι. Θα αναφερθώ κάποια στιγμή στο ιστολόγιό μου σ'αυτήν, αν και γνωρίζω πως σύσσωμος η "αριστερά" θα χυμήξει στο λαιμό μου ωσάν διψασμένα βαμπίρ, για να με βγάλουν φασίστα και βασιλοχουντικό.

Τέλος, αν επιθυμείς, βάλε ελεύθερα σύνδεσμο προς το ιστολόγιό μου.

Ερινύα είπε...

το http://hereticrepublic-gr.blogspot.com/ είναι ενδιαφέρον ιστολόγιο και σκόπευα έτσι κι αλλιώς να το προσθέσω στους συνδέσμους.

amakrid είπε...

Συμφωνώ απολύτως με τη θέση του τέως Προέδρου, όσο και με το καλλιεπές της έκφρασής του. Οι αναθεματισμοί θα πρέπει, είτε να μεταγλωττιστούν, ώστε να μην μπερδεύει κανείς την έννοια του Έλληνα με εκείνην του «εθνικού» - είτε και να αφαιρεθούν τελείως απ’ την υμνολογία, με την Εκκλησία να αποδέχεται πως το ποιόν του ανθρώπου, δεν προσδιορίζεται κατ’ ανάγκην από την κοσμοθεωρία του.

Το λιγότερο που θα κέρδιζε κανείς από την αλλαγή αυτή, θα ήταν να πάψουν ορισμένοι να κυνηγάνε φαντάσματα και να αρχίσουν να ασχολούνται με προβλήματα που έχουν πραγματική υπόσταση και αφορούν το σήμερα και όχι το 800 μ.Χ..

Από κει και πέρα, ο κος Χατζηθεοδώρου, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να αναθεματίσει κάποιον που ήδη βρίσκεται εκτός των κόλπων της, καθώς το ανάθεμα, είναι απλώς η διαδικασία με την οποία τίθεται κάποιος εκτός Εκκλησίας.

Οι αναθεματισμοί εναντίον των οποίων καταφέρεται ο κος Χατζηθεοδώρου, δεν μπορούν να αφορούν, ούτε τους νεκρούς φιλοσόφους (όπως με περισσή αφέλεια διατείνεται), ούτε τους αλλοθρήσκους, ούτε βεβαίως τους έλληνες χριστιανούς – αλλά εκείνους που θα τύγχαναν να πρεσβεύουν εντός της Εκκλησίας, απόψεις που ήταν διαδεδομένες στον αρχαίο εθνικό κόσμο, και που για λόγους κωδικοποίησης αναφέρονται ως «ελληνικές».

Ως τέτοιες απόψεις αναφέρονται, το αΐδιον της ύλης (κάτι που εξισώνει το κτιστό με το άκτιστο, καθώς προσδίδει στο κτιστό την ιδιότητα του αιωνίου), η μετεμψύχωση, η πίστη στα πλάσματα της αρχαίας μυθολογίας, η πλατωνική αντίληψη περί της προΰπαρξης ενός κόσμου όπου οι ιδέες συνιστούν ζωντανές και αυθύπαρκτες υπάρξεις, η ανυπαρξία της μετά θάνατον ζωής, ή της κόλασης, καθώς και η καθολική αποκατάσταση του κόσμου (ιδέα που στήριξαν και χριστιανοί πατέρες όπως ο Ωριγένης και ο Ευάγριος). Τέλος, αφορίζονται και εκείνοι που διαδίδουν ότι οι αρχαίοι σοφοί και αιρεσιάρχες είναι ανώτεροι των χριστιανών πατέρων, τόσο στα μάτια των ανθρώπων, όσο και στα μάτια του Θεού.

Η συμπερίληψη των παραπάνω αναθεμάτων στην εκκλησιαστική υμνολογία, πιστοποιεί την δραστηριοποίηση φιλοσόφων και αιρετικών εντός της Εκκλησίας (μετά την, επί της ουσίας, απαγόρευση της ετεροδοξίας), οι οποίοι, όπως αναφέρει και ο δεύτερος αφορισμός, δεν χρησιμοποιούσαν τα «ελληνικά μαθήματα» μόνον για την παιδαγωγική τους αξία (κάτι που ο υμνωδός αποδέχεται κατ’ αρχήν) αλλά πιστεύαν και στις δοξασίες τους και μάλιστα ενίοτε τις διέδιδαν κρυφά («λάθρα»)

Υπάρχει βεβαίως και η πιθανότητα, να μην υπήρχαν καν όλοι αυτοί, αλλά να χρησιμοποιείτο η διάδοση προκειμένου να φανατιστούν τα πλήθη εναντίον κάποιου υποτιθέμενου «εσωτερικού εχθρού» - αν και στα μάτια μου, η εκδοχή αυτή έχει περιορισμένη εφαρμογή.

Ο κος Χατζηθεοδώρου δεν διευκρινίζει με ποιες ακριβώς από τις παραπάνω ιδέες συμφωνεί ο ίδιος, ώστε να προσβληθεί προσωπικά. Αν κρίνω πάντως από τη γλωσσική του αμαξοστοιχία «Ρωμιοί, Γραικύλοι, Ραγιάδες και Γκιαούρηδες», ο εκλεκτός πολιτικός μηχανικός μας, που γλύτωσε «τον ψυχοπνευματικό ακρωτηριασμό» και «γνωρίζει ιστορία», μάλλον αγνοεί ότι οι δύο πρώτες ιδιότητες, αναπτύχθηκαν κατά τους αιώνες του εθνισμού και όχι του χριστιανισμού, ενώ η τελευταία αποτελεί μέρος του οθωμανικού ισλαμικού γλωσσολογίου και όχι του χριστιανικού.

Ανώνυμος είπε...

"όταν βλέπεις πως έχουν γεμίσει τον παγκόσμιο ιστό με "απολογητικούς" δικτυακούς τόπους"

Kai εκεί που το έγραφες αυτό νασου πετιεται ο amakrid ... να μας ζαλίσει τα μπαλόνια.

Ανώνυμος είπε...

Ούξου ρέ από την παράγκα.

Ερινύα είπε...

Και βέβαια "δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να αναθεματίσει κάποιον που ήδη βρίσκεται εκτός των κόλπων της, καθώς το ανάθεμα, είναι απλώς η διαδικασία με την οποία τίθεται κάποιος εκτός Εκκλησίας".
Μετά όμως την υποχρεωτική χριστιανοποίηση δια του νηπιοβαπτισμού με τον Ρωμαϊκό νόμο και το Ρωμαϊκό σπαθί δεν υπήρχε κανείς στην επικράτεια που να μην μπορεί η εκκλησία να τον αναθεματίσει.

Μας λέει ο κύριος Α. Μακριδ. παραπάνω οτι:

"Η συμπερίληψη των παραπάνω αναθεμάτων στην εκκλησιαστική υμνολογία, πιστοποιεί την δραστηριοποίηση φιλοσόφων και αιρετικών εντός της Εκκλησίας (μετά την, επί της ουσίας, απαγόρευση της ετεροδοξίας), οι οποίοι, όπως αναφέρει και ο δεύτερος αφορισμός, δεν χρησιμοποιούσαν τα «ελληνικά μαθήματα» μόνον για την παιδαγωγική τους αξία (κάτι που ο υμνωδός αποδέχεται κατ’ αρχήν) αλλά πιστεύαν και στις δοξασίες τους και μάλιστα ενίοτε τις διέδιδαν κρυφά («λάθρα»)"

Βεβαίως κύριε Α. Μακριδ.! Μόνο που δεν μας είπες οτι όταν λες πως

αποδέχονταν οι χριστιανοί τα «ελληνικά μαθήματα» μόνον για την παιδαγωγική τους αξία

σημαίνει οτι τα αποδέχονταν για την εκμάθηση της γλώσσας και βέβαια την ιδιοποίηση για λογαριασμό του δικού τους δόγματος όσων ιδεών των Ελλήνων φιλοσόφων μπορούσαν, μετά την κατάλληλη διαστρέβλωση, να χρησιμοποιούν για την προπαγάνδα τους.

Επομένως οι αναθεματισμοί ίσχυαν και συνεχίζουν να ισχύουν για κάθε νηπιοβαπτισμένο που δέχεται ως σωστές τις ιδέες των Ελλήνων φιλοσόφων (και κάποιες -λίγες στο σύνολο- ιδέες προερχόμενες από άλλους πολιτισμούς) και δεν αρκείται να τους διαβάζει για να μάθει ... γραμματική, απορρίπτοντας όμως τα νοήματα των κειμένων τους.

Εγώ ενστερνίζομαι πολλές από τις θεωρίες των Ελλήνων, που αναφέρονται στο κείμενο ως αιτίες αναθεματισμού από την εκκλησία, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν ανήκω ουσιαστικά στο ποίμνιό της, παρότι δεν ξέφυγα τον νηπιοβαπτισμό. Αυτό σήμερα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Για τους ανθρώπους όμως εκείνης της εποχής και μάλιστα για τους Έλληνες, που ήθελαν να μελετούν ουσιαστικά τα συγγράμματα των δικών τους σοφών, ποιές να ήταν άραγε οι ουσιαστικές συνέπειες του "αναθεματισμού";

Όσο για τα λογοπαίγνια, με τα οποία κάποιοι προσπαθούν να υποστηρίξουν την μέχρι και τώρα ανθελληνική (η ιδιότητα του Έλληνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλοσοφία και τον πολιτισμό των ανθρώπων που έφεραν αυτό τον εθνικό προσδιορσμό) δράση της εκκλησίας, εγώ τουλάχιστον δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω.

Ανώνυμος είπε...

Amakrid,

Oι αναθεματισμοί εναντίον των Ελλήνων, που ψάλλονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι ένα μικρό μέρος του ατέλειωτου οχετού ύβρεων ενατίον κάθε τινος Ελληνικού,
που εκστομίζουν καθημερινά οι ιερείς στις εκκλησίες της Ελλάδας.
Οι ύβρεις αυτές περιέχονται σε όλα τα ΙΕΡΑ χριστιανικά βιβλία (ΠΔ, ΚΔ, Συναξάρια, Λειτουργικά Βιβλία, Βίους Αγίων κτλ κτλ), που ισχύουν ΣΗΜΕΡΑ και ψάλλονται ΣΗΜΕΡΑ επί μονίμου βάσεως στις εκκλησίες (και όχι το 800 μ.Χ., που αναφέρεις).

Διάβασε το βιβλίο: ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Όσα εγκρίνει και χρησιμοποιεί ΣΗΜΕΡΑ η Εκκλησία της Ελλάδος), εκδ. "ΔΑΥΛΟΣ".

Άν δεν θέλεις να δώσεις τα 14 ευρώ,
που κοστίζει το βιβλίο, ρίξε τουλάχιστον μιά ματιά στα παρακάτω και τα ξαναλέμε, όποτε θέλεις:

1. Οχετός ύβρεων κατά των Ελλήνων ψάλλονται στις εκκλησίες.
Μελετώντας τα «Μηναία», το λειτουργικό βιβλίο των Ελλήνων κληρικών, έμεινα κατάπληκτος από τις ύβρεις, που εμείς οι Έλληνες δεχόμαστε ψαλμικώς και υμνολογικώς στον τόπο του Δία και του Σωκράτη απαθέστατα. Σκέφτηκέ ποτέ κανείς, ότι οι Τούρκοι θα υμνολογούσαν σε κάποιο τζαμί της Άγκυρας τον Κολοκοτρώνη η οι Εβραίοι σε κάποια συναγωγή του Τελ Αβίβ τον Γολιάθ; Κι όμως η «Ελληνική» Ορθοδοξία εξυμνεί ψαλμικώς, υμνολογικώς, λειτουργικώς και αγιογραφικώς ως αγίους της κάθε πρώτη Αυγούστου τους Μακκαβαίους, εκτοξεύοντας μύριες ύβρεις κατά ημών των Ελλήνων μέσα στο σπίτι μας.
http://www.davlos.gr/pdf/20500.pdf

2. Ορθοδοξία εναντίον Μακεδόνων.
Οι επίσημες σημερινές χριστιανικές ύβρεις κατά του Μ. Αλεξάνδρου και των άλλων βασιλέων.
http://www.davlos.gr/pdf/21663.pdf

3. Μαζοχιστική απόλαυση ιερών ύβρεων.
Άκρα του τάφου σιωπή για το βιβλίο «Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της Ορθοδοξίας. Όσα χρησιμοποιεί και εγκρίνει σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος», που επιδόθηκε αρχές του 2007 στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό, στους υπουργούς και υφυπουργούς, σε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, στους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, στους αρεοπαγίτες, στους αρχηγούς Γενικών Επιτελείων, στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στον αρχιεπίσκοπο και στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, σε λοιπούς ταγούς του Ελληνικού Έθνους, σε όλα τα Μ.Μ.Ε. και σε διακεκριμένες προσωπικότητες των τεχνών. Η αδιαφορία όλων γενική, απόλυτη, εκκωφαντική.
http://www.davlos.gr/pdf/21662.pdf

Hades είπε...

Οι αναθεματισμοί δεν θα αποχωρήσουν ποτέ από τα εκκλησιαστικ΄ακείμενα, διότι απλούστατα θα είναι υποχώρηση, στις οποίες η εκκλησία δεν είναι συνηθισμένη. Το ενδιαφέρον θα ήταν να εκλείψουν από την πράξη, αλλά δεν το βλέπω ούτ'αυτό.

Μαρία Σεφέρου είπε...

Την Κυριακή 16-3-2008 στον κατάμεστο "ιερό" ναό της Αγίας Παρασκευής Αττικής έγινε σκοταδιστικό όργιο. ΧΑΜΟΣ! Πληροφορήθηκα ότι οι "ιερείς" καθώς περιέφεραν τις εικόνες και διάβαζαν τους επίσημους αναθεματισμούς, υποχρέωσαν το "ποίμνιο" να φωνάζουν όλοι μαζί "ΑΝΑΘΕΜΑ" τρεις φορές σε κάθε στάση, πράγμα το οποίο και έγινε.

Προσπαθώ να μάθω περισσότερα αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Πριν αρχίσουν τους αναθεματισμούς ο άρχιμανδρίτης που χοροστατούσε αναφέρθηκε σε πολλές αιρέσεις τις οποίες και κατονόμασε. Δεν έμαθα ποιές ακριβώς.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα video επί του προκειμένου. Τηλεφώνησα στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου και διαμαρτυρήθηκα, αλλά ο αρμόδιος αρχιμανδρίτης μου απάντησε με ύφος χλιαρό ότι αυτό είναι το τυπικό της "Ορθοδοξίας", και όποιος παπάς θέλει έχει το δικαίωμα να ζητάει από το εκκλησίασμα να προφέρουν το ανάθεμα, δηλαδή την κατάρα, μαζί του.

Μιλάμε για επικίνδυνους σκοταδιστές... πραγματική συμφορά του Ελληνικού έθνους, που μας έχουν ανέβει στο σβέρκο και δε βλέπω πώς μπορούμε ν' απαλλαγούμε ποτέ από δαύτους.
Ντρέπομαι για το κατάντημα της φυλής μας...

ο δείμος του πολίτη είπε...

Βασικά για λόγους ιστορικου΄ς ας θυμόμαστε ότι δεν ακτηγορούμνται οι Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν και μεγάλη δράση στην Εικονομαχία, αλλά η ειδωλολατρία η οποία εκείνη την εποχή ταυτίζονταν με τον Ελληνισμό.

Αξίζει όμως να παινέσουμε τους εικονομάχους που στην ουσία είχαν κάνει τη μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατών και στήριζαν τις φεουδαλικές κινήσεις αποκέντρωσης ενάντια στον αυτοκρατορικό συγκεντρωτισμό. Μία ενέργεια προοδευτική που όμως τελικά βάλτωσε κάτω από το θρησκευτικό μανδύα που πρώτος σκέφτηκε κι έστησε ο Λέων ο Γ΄.

Ερινύα είπε...

δείμο,

από τα κείμενα των αναθεματισμών είναι προφανές οτι οι ιδέες για τις οποίες δίνεται το ανάθεμα είναι ιδέες πολύ γνωστών Ελλήνων φιλοσόφων και πολύ σωστά έθεσε το ερώτημα ο sfrang στο σχόλιό του. Απορώ πώς εσύ βλέπεις οτι πρόκειται για επίθεση στην "ειδωλολατρία" και πώς εσύ, μη ων χριστιανός "απολογητής", χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο με τέτοιο τρόπο!
Επιπλέον, εκτός του οτι οι αναθεματιζόμενες δόξες είναι γνωστές Ελληνικές φιλοσοφικές απόψεις, το κείμενο κατονομάζει "πλατωνικάς ιδέας" και "ελληνικήν μυθολογίαν"...

Αυτά τα περί "προοδευτικών" (άκρως υποκειμενικός χαρακτιρισμός) φεουδαλικών κινήσεων των εικονομάχων πώς τεκμηριώνονται;
Εγώ θα έλεγα πως οι εικονομάχοι ήταν απλώς πιο κοντά στις Ιουδαϊκές αρχές του χριστιανικού δόγματος ("ου ποιήσης σεαυτώ είδωλο..."). Εσύ σε ποιές ιστορικές πηγές εντόπισες οτι ήταν άνθρωποι που στήριζαν τις "φεουδαλικές κινήσεις αποκέντρωσης ενάντια στον αυτοκρατορικό συγκεντρωτισμό"; Θα έχει ενδιαφέρον ο συνδυασμός της δικής μου παρατήρησης με αυτό που υποστηρίζεις, πέρα από τον υποκειμενικό -κατά τη γνώμη μου- χαρακτηρισμό των εικονομάχων ως "προοδευτικών".

Ερινύα είπε...

Μαρία Σεφέρου,

είσαι η πρώτη που απαντάς στο ερώτημα που έθεσα στο τέλος της ανάρτησης και έκανες πολύ καλά που έδωσες την πληροφορία.

Όχι μόνο ψάλλονται λοιπόν οι αναθεματισμοί, αλλά επιβάλλεται και η επιδοκιμασία εκ μέρους του ποιμνίου!

Ανάθεμα Ανάθεμα Ανάθεμα

Τόσο χάλια δηλαδή!

amakrid είπε...

ΕΡΙΝΥΑ: Μετά όμως την υποχρεωτική χριστιανοποίηση δια του νηπιοβαπτισμού με τον Ρωμαϊκό νόμο και το Ρωμαϊκό σπαθί δεν υπήρχε κανείς στην επικράτεια που να μην μπορεί η εκκλησία να τον αναθεματίσει.

Απ.: Να που μπορούμε να συμφωνήσουμε και κάπου. Το κύριο ζήτημα δεν είναι ο αφορισμός, αλλά ο κρατικός ολοκληρωτισμός. Το πρόβλημα δεν είναι το ανάθεμα καθεαυτό, αλλά οι κοινωνικές συνέπειές του, στις οποίες η Εκκλησία φέρει αδιαμφισβήτητα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης.

ΕΡΙΝΥΑ: Βεβαίως κύριε Α. Μακριδ.! Μόνο που δεν μας είπες οτι όταν λες πως αποδέχονταν οι χριστιανοί τα «ελληνικά μαθήματα» μόνον για την παιδαγωγική τους αξία, σημαίνει οτι τα αποδέχονταν για την εκμάθηση της γλώσσας και βέβαια την ιδιοποίηση για λογαριασμό του δικού τους δόγματος όσων ιδεών των Ελλήνων φιλοσόφων μπορούσαν, μετά την κατάλληλη διαστρέβλωση, να χρησιμοποιούν για την προπαγάνδα τους.

Απ.:Ο υμνωδός είναι σαφής: «Δια παίδευσιν». Ανοίγεις λοιπόν κάποιο λεξικό και διαπιστώνεις τι σημασία έχει τον 8ο αιώνα η λέξη «παίδευση». Μετά ψάχνεις να βρεις, αν υπήρχαν παιδαγωγικά ιδρύματα στην Αυτοκρατορία και τι δίδασκαν.

Γενικά, το να αναγνωρίζει κάποιος χριστιανός θεία φώτιση σε κάποιον εθνικό φιλόσοφο που ήταν κατά της ειδωλολατρείας, ασκώντας κριτική για άλλες θέσεις του, ή για τη στάση της ζωής του (για να αποσυμφορήσω δε, την αναφορά μου, επικαλούμαι τα όσα επιφυλάσσει ο χριστιανός Αυγουστίνος για τον στωικό Σενέκα), αυτό δεν συνιστά κατ’ ανάγκην, ούτε ιδιοποίηση, ούτε διαστρέβλωση – χωρίς να αποκλείονται και οι τελευταίες εκδοχές.

ΕΡΙΝΥΑ: Επομένως οι αναθεματισμοί ίσχυαν και συνεχίζουν να ισχύουν για κάθε νηπιοβαπτισμένο που δέχεται ως σωστές τις ιδέες των Ελλήνων φιλοσόφων (και κάποιες -λίγες στο σύνολο- ιδέες προερχόμενες από άλλους πολιτισμούς) και δεν αρκείται να τους διαβάζει για να μάθει ... γραμματική, απορρίπτοντας όμως τα νοήματα των κειμένων τους.

Απ.: Αυτό που εξακολουθεί να ισχύει, είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος της Εκκλησίας και να υποστηρίζει ότι ο Πλάτωνας υπήρξε αγιότερος από τον Απόστολο Πέτρο, ότι η ψυχή μεταναστεύει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή από άνθρωπο σε ζώο – ότι η ύλη είναι αιώνια και αυθύπαρκτη, περιορίζοντας κατά συνέπεια την θεία παντοδυναμία, ή ότι η περί Δικαιοσύνης ιδέα προϋπάρχει του Αγίου Πνεύματος. Οι αναφορές σχετικά με το τι καταδικάζεται και τι όχι, είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.

Οι ιδέες των Ελλήνων φιλοσόφων είναι κατά πολύ ευρύτερες των κοσμογονικών αντιλήψεων των φιλοσόφων της Ιωνίας – και το έργο του Πυθαγόρα πολύ ευρύτερο από την εντολή του να απέχουν οι μαθητές του απ’ τα κουκιά.

Ένας άθεος μπορεί να απορρίπτει την πίστη στο Δωδεκάθεο και να εξακολουθεί να θαυμάζει τα νοήματα του αρχαίου πολιτισμού, ο οποίος αποδεικνύεται διαχρονικότερος της θρησκείας του. Ο δυτικός κόσμος που θαυμάζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ούτε στη γραμματική περιορίζεται, ούτε στην μετεμψύχωση πιστεύει, ούτε το χριστιανισμό έχει απαρνηθεί, τουλάχιστον στα λόγια.

ΕΡΙΝΥΑ: Εγώ ενστερνίζομαι πολλές από τις θεωρίες των Ελλήνων, που αναφέρονται στο κείμενο ως αιτίες αναθεματισμού από την εκκλησία, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν ανήκω ουσιαστικά στο ποίμνιό της, παρότι δεν ξέφυγα τον νηπιοβαπτισμό.

Οι σημερινοί έλληνες χριστιανοί εξακολουθούν να ενστερνίζονται στην πλειοψηφία τους, πολλές θεωρίες του ελληνικού πολιτισμού, που δεν έχουν αναθεματιστεί από την εκκλησία, όπως π.χ. η ιδέα της δημοκρατικής θέσμισης της κοινωνίας, η μη προσφυγή στην αυτοδικία, η ιδέα της αυτοθυσίας χάριν του κοινωνικού συνόλου, χωρίς να ανήκουν στη χωρεία των οπαδών του Δωδεκαθέου. Κάποιοι σημερινοί Έλληνες που δηλώνουν πως πιστεύουν στο Δωδεκάθεο, δεν τελούν αιματηρές θυσίες όπως οι αρχαίοι – και όμως οι αιματηρές θυσίες ήταν ένα από τα σημεία της εντονότερης αντιπαράθεσης μεταξύ των εθνικών και των χριστιανών.

Ο νηπιοβαπτισμός δεν σε καθιστά μέλος της Εκκλησίας, παρά μόνον δυνητικά. Με απλά λόγια, αν θελήσεις κάποτε να γίνεις χριστιανή (λέμε τώρα…) δεν θα χρειαστεί να σε ξαναβαφτίσουν.

ΕΡΙΝΥΑ: Αυτό σήμερα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Για τους ανθρώπους όμως εκείνης της εποχής και μάλιστα για τους Έλληνες, που ήθελαν να μελετούν ουσιαστικά τα συγγράμματα των δικών τους σοφών, ποιές να ήταν άραγε οι ουσιαστικές συνέπειες του "αναθεματισμού";

Απ.: Οι συνέπειες θα ήσαν οπωσδήποτε δραματικές.

Από κει και πέρα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ουσιαστική μελέτη των Ελλήνων σοφών, ουδέποτε έπαψε – και μάλιστα και από ορισμένα ανώτερα στελέχη του κλήρου όπως ο Φώτιος, ή ο Ακομινάτος. Αυτό δεν μειώνει τη στασιμότητα της κοινωνικής προόδου που ανιχνεύουμε στην περίοδο εκείνη - μας απαλλάσσει ωστόσο, από την κατάρα της μισαλλοδοξίας.

ΕΡΙΝΥΑ: Όσο για τα λογοπαίγνια, με τα οποία κάποιοι προσπαθούν να υποστηρίξουν την μέχρι και τώρα ανθελληνική (η ιδιότητα του Έλληνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλοσοφία και τον πολιτισμό των ανθρώπων που έφεραν αυτό τον εθνικό προσδιορσμό) δράση της εκκλησίας, εγώ τουλάχιστον δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω.

Απ.: Αν η Εκκλησία είχε πρόβλημα με τους Έλληνες, δεν θα προχωρούσε σε περιγραφή συγκεκριμένων ιδεών που καταδίκαζε, αλλά θα είχε καταστρέψει όλα τα αρχαία βιβλία, αντικαθιστώντας τα με βιβλία γραμματικής. Τέτοιες τάσεις υπήρξαν αναμφίβολα, ποτέ ωστόσο δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα.

Ακόμα περιμένω το σχόλιό σου (όπως υποσχέθηκες) https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2134107392421722011&postID=3485098147029343416 για την προτροπή του του μακεδόνα χριστιανού αγίου Κύριλλου προς τους Χαζάρους, «δος μοι όσους έχεις αιχμαλώτους ενταύθα Έλληνας. Τούτο εστί δι’ εμέ, ανώτερον παντός δώρου»… και για την υπερηφάνειά του ότι «εξ ημών προήλθον πάσαι αι επιστήμαι».

Χαίρομαι πάντως ειλικρινά για το επίπεδο της συζήτησης - κι ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.

amakrid είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
amakrid είπε...

Φίλε «Ανώνυμε»

Λυπάμαι που δεν έχεις ένα nickname για να σε ξεχωρίζω απ’ τους άλλους ανώνυμους, αλλά άκου την απάντησή μου:

Αν έψαχνες λίγο παραπάνω αυτά που γράφει ο πλαστογράφος «Δαυλός» θα διαπίστωνες τα εξής:

1) Ο Μ. Αλέξανδρος δεν αναφέρεται στον Δανιήλ, ο οποίος υπήρξε προγενέστερος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Δανιήλ περιγράφεται ένα όραμα, που θεωρείται από τους Εβραίους και τους χριστιανούς ως προφητικό. Πιστεύουν πως αναφέρεται στον Μ. Αλέξανδρο, διότι γίνεται λόγος για έναν κερασφόρο «Βασιλέα των Ελλήνων» και ο Μεγαλέξανδρος είχε ανακηρυχθεί «Γιος του Άμμωνα» - ενός Θεού που εμφανίζεται στην αιγυπτιακή τέχνη ως κριός και ως τέτοιος, αν δεν κάνω λάθος, έχει απεικονιστεί στην ανατολική τέχνη και ο Μ. Αλέξανδρος.

Η χρήση του συμβολισμού στις χριστιανικές γραφές, δεν περιορίζεται εκεί. Ο Χριστός εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη ως πρόβατο, ενώ σ’ αυτόν αποδίδουν οι χριστιανοί και τον συμβολισμό του φιδιού το οποίο ανύψωσε ο Μωυσής στην έρημο για μαγικούς-θεραπευτικούς λόγους.

Η σύγχυση όμως του Δαυλού, είναι τέτοια, που λέει ότι ο Δανιήλ «αναφέρεται στον Μ. Αλέξανδρο» - δηλαδή το περιοδικό αποδέχεται ότι το όραμα του Δανιήλ υπήρξε όντως προφητικό! Άβυσσος η ψυχή των ανθρώπων.

2) Οι ύβρεις των Εβραίων κατά του Αντιόχου είναι μεγάλες και γνωστές – όχι όμως και αδικαιολόγητες.

Ο Αντίοχος ο Δ’, ο Μακεδόνας κυβερνήτης της Συρίας, ο επονομαζόμενος «Θεός Επιφανής», όχι μόνον βεβήλωσε τον Ναό του Σολομώντα των Εβραίων, θυσιάζοντας γουρούνια στους βωμούς του, αλλά από ένα σημείο και έπειτα, καταδίωξε και τους επικούρειους φιλοσόφους που ανθούσαν στο έδαφος της επικράτειας του. Όπως αναφέρει και ένας διαπρεπής γερμανός ελληνιστής:

«Το μέγα συριακόν κράτος των Σελευκιδών ησθάνετο ότι εκινδύνευεν. Η μεγάλη επικράτειά των ηπειλήθη πολλάκις να διαλυθή και ο βασιλεύς Αντίοχος ο Επιφανής, όστις είχε την έδραν του εις την Αντιόχειαν, δια να σώση, ή να ισχυροποιήση το κράτος του, απεφάσισε να στερεοποιήση ισχυρότερον την ενότητα των μερών του, την οποίαν ηπείλουν να διαλύσουν τα ξένα στοιχεία. Το μέτρον τούτο περιέλαβε και τους Έλληνας φιλοσόφους, οίτινες έδρων ως αιρέσεις εντός του κράτους. Η μήνις του βασιλέως εστράφη εναντίον των, ιδιαιτέρως εναντίον των επικουρείων και εξαπέλυσε σκληρόν διωγμόν κατ’ αυτών. Διότι η επικράτησίς των εθεωρείτο ως επικίνδυνος δια το κράτος. Μας διεσώθη το διάταγμα του Αντιόχου κατά λέξιν: ‘’Άπαντες οι λεγόμενοι φιλόσοφοι θα οδηγηθούν εις τα σύνορα υπό την απειλήν αυστηράς τιμωρίας. Οι νέοι οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να τρέχουν όπισθέν των θ’ απαγχονισθούν, αλλά και οι πατέρες των θα τιμωρηθούν επίσης’’» (Theodor Birt : «Αλέξανδρος ο Μέγας και ο Παγκόσμιος Ελληνισμός μέχρι της ελεύσεως του Χριστού» Αθήνα 1960).

Σε καλώ να συγκρίνεις την πολιτεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και την πολιτεία του μακρινού του διαδόχου.

Οι Μακκαβαίοι επαναστάτησαν κατά ενός βάρβαρου δυνάστη και τον εστόλισαν με ύβρεις, όπως θα στολίζαμε κι εμείς έναν αντίστοιχο κατακτητή. Ο «Δαυλός», ενώ γνωρίζει πολύ καλά την προϊστορία αυτή, παραθέτει μόνον τις ύβρεις, προκειμένου να ψαρέψει στα θολά νερά του αντιεβραϊσμού.

Αν τον θεωρείς αξιόπιστη πηγή, συνέχισε να το πράττεις. Αλλιώς, άρχισε να ψάχνεις τις ίδιες τις πηγές που διαβάζεις στο "Δαυλό", να αναζητείς εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης σε κάποια βιβλιοθήκη, χωρίς προκαταλήψεις αλλά και χωρίς τάσεις ωραιοποίησης της πραγματικότητας. Κρατώντας το επίπεδο της ευγένειας που ήδη σε διακρίνει, θα μπορέσουμε έτσι να αναστήσουμε και στη σημερινή εποχή τους ωραίους διαλόγους των προπαππούδων μας!

Ερινύα είπε...

Όπως λέει ο Α. Μκριδ. παραπάνω είχε μείνει αναπάντητο ένα ερώτημα για τους Κύριλλο και Μεθόδιο. Έμεινε δε αναπάντητο, διότι όλοι όσοι βρήκα και αναφέρουν τα εν λόγω αποσπάσματα δεν παραπέμπουν σε καμία πηγή, ώστε να μάθουμε πού τα ανακάλυψαν:
Ιδού μια βιβλιογραφική περί Κυρίλλου και Μεθοδίου σελίδα. Δεν υπάρχει καμιά πραγματική πηγή στις αναφερόμενες "πηγές".
Το περίεργο εδώ είναι οτι οι ίδιοι άνθρωποι που ισχυρίζονται οτι τις εποχές εκείνες (πλην μιας αναλαμπής επί Πλήθωνος) ο όρος Έλλην σήμαινε τον "ειδωλολάτρη" ανεξαρτήτως καταγωγής, οι ίδιοι ακριβώς επιδεικνύουν αυτή την υποτιθέμενη ρήση του Κυρίλλου για να δείξουν οτι ήταν Έλληνας. Μάλλον πρέπει να αποφασίσουν επιτέλους και να καταλήξους ως τι επιχείρημα θα χρησιμοποιούν τον όρο Έλλην...

Ανώνυμος είπε...

Amakrid,
είμαι ο no nick name ανώνυμος.
(Δεν ξέρω τι να κάνω τεχνικά για να βάλω nick).

Σου παρέθεσα -άν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον 100άδες- επίσημες χριστιανικές ύβρεις εναντίον των Ελλήνων, που ψάλλονται ΣΗΜΕΡΑ στις
Εκκλησίες της Ελλάδας.
Από αυτές επέλεξες να απαντήσεις για δύο μόνο.

1. Για το Δανιήλ, ότι είναι προγενέστερος του Αλεξάνδρου.
Δεν είναι απλά προγενέστερος.
Κανένας Εβραίος προπάτορας (ημών των Ελλήνων) της Παλαιάς Διαθήκης
δεν έχει αποδειχθή από την ιστορική επιστήμη, ότι ήταν υπαρκτός.

Φανταστικό πρόσωπο είναι ο Δανιήλ και οι χριστιανοί είναι αυτοί που εκφράζοντας την απέχθειά τους για τους Μακεδόνες βασιλείς λένε, ότι το κείμενο αναφέρεται στον Μ. Αλέξανδρο.

Αλλά θα σου κάνω το χατήρι:
Άντε ο Δανιήλ ήταν υπαρκτός
και προγενέστερος του Αλεξάνδρου,
οπότε δεν αναφέρεται στον Μ. Αλέξανδρο το "τράγος".
Σε κάποιον όμως άλλον Έλληνα βασιλέα αναφέρεται.

Δηλαδή έχουμε ένα γραμμένο από κάποιον Εβραίο βιβλίο, το οποίο βρίζει έναν πρόγονό μας αρχαίο Έλληνα βασιληά, ως τράγο.
Και αυτό το βιβλίο θεωρείται ιερό από τους Έλληνες και διαβάζεται επί μονίμου βάσεως στις εκκλησίες.
Κι εσύ το δικαιολογείς, ε;

2. Λές, ότι οι ύβρεις των Εβραίων κατά του Αντιόχου του Επιφανούς είναι δικαιολογημένες.

Ωραία, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι δικαιολογημένες για τους Εβραίους, όμως!

Εμείς όμως είμαστε Έλληνες
και το βιβλίο αυτό με τις ύβρεις
είναι ιερό για τους Έλληνες.

Αυτό φωνάζω κι εγώ.
Άμα είσαι Εβραίος, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι δικαιολογημένες οι ύβρεις κατά του Αντιόχου του Επιφανούς.

Άν είσαι Εβραίος πές το βρε Αmarkid.
Τι μας παιδεύεις;
Δεν είναι κακό να είσαι Εβραίος και να έχης ως ιερό βιβλίο κάποιο,
που βρίζει αρχαίους Έλληνες βασιλείς.
Είναι η ιστορία σου (ή η παραμυθολογία σου), η παράδοσή σου. ΟΚ!

Εμείς οι Έλληνες όμως, γιατί θεωρούμε αυτό το βιβλίο με τις Εβραϊκές ύβρεις εναντίον ενός επιφανούς προγόνου μας ιερό;

elias είπε...

Εχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πλέον στις λειτουργίες δεν έχουν αίσθηση ούτε τι λένε ούτε τι ακούνε. Επαναλαμβάνουν λόγια μιας γλώσσας ,σχεδόν ακατανόητης γι αυτούς, όπως ο μάγος της φυλής επαναλαμβάνει τα ιερά λόγια των προγόνων του απ΄ τα οποία δεν καταλαβαίνει λέξη.

Μέσα στους αιώνες η ιερή λειτουργία έχει γίνει μια συλλογή ετερόκλητων κειμένων, που συχνά αναιρεί το ένα το άλλο. Από κει ψαρεύουν οι διάφοροι ποιμένες τσιτάτα για να προσδώσουν στις απόψεις τους το κύρος των ευαγγελικών κειμένων.

Ευχαριστώ για τις διορθώσεις τις έλαβα υπ΄ όψη μου κατά τη μεταφορά του κειμένου στο νέο site.

amakrid είπε...

Ερινύα

Έχεις δίκιο να λες ότι δεν υπάρχει παραπομπή στον Κύριλλο. Κι εμένα, οι ιστορικές μου γνώσεις δεν υπερβαίνουν εκείνες των καθηγητών συγγραφέων της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους - αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα σχετικά αποσπάσματα τα επινόησαν οι συγγραφείς της.

Όσο για το τι θα πρέπει να διαλέξουν εκείνοι που ισχυρίζονται πως το "Έλλην" αναφερόταν στους ειδωλολάτρες (και συνάμα παραπέμπουν στον Κύριλλο ή σε άλλους) όπως τίθεται το ερώτημα προεξοφλεί την απάντηση: Πέφτουν σε αντίφαση.

Υπάρχει όμως και άλλος δρόμος - και δεν είναι ο δρόμος των σοφιστών: Εξετάζει κανείς τα δεδομένα και προχωρά σε συλλογισμούς. Ποια είναι τα δεδομένα;

α) Ότι ο γεωγραφικός εντοπισμός των αμιγώς φυλετικώς Ελλήνων δεν το ίδιο εύκολος ύστερα από 500-600 χρόνια ρωμαϊκής κατοχής, ένεκα τεράστιας μετακίνησης πληθυσμών και τελικής απόδοσης της ρωμαϊκής ιδιότητας στο σύνολο των κατοίκων της αυτοκρατορίας.

β) Συνέπεια του παραπάνω, ήταν η ιδιότητα του Έλληνα να έχει να κάνει πρωτίστως με τη γλώσσα και την παιδεία - κάτι που συμβαίνει ήδη από πολύ νωρίτερα, την εποχή του Ισοκράτη.

γ) Ότι τα "ανθελληνικά" κείμενα των πατέρων ή της υμνολογίας, μιλούν για τις δοξασίες των Ελλήνων, αλλά δεν καταδικάζουν τις δοξασίες των Ρωμαίων, των Σύρων, των Αιγυπτίων, των Χαλδαίων, οι οποίες εν ολίγοις καταλαμβάνουν και μεγάλο μέρος της καταδικαζόμενης μεταφυσικής (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μετεμψύχωση). Αυτό, μπορεί να σημαίνει, είτε ότι οι δοξασίες αυτές ήσαν αποδεκτές (πράγμα άτοπο), είτε ότι είχαν κωδικοποιηθεί υπό τον χαρακτηρισμό "ελληνικές", καθώς, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, "οι Ιουδαίοι σημείον ζητούσι, και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι".

δ) Το ίδιο ισχύει όπως έχω ήδη δείξει και σε προηγούμενο thread σου και με τους εθνικούς της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι δήλωναν "Έλληνες" το θρήσκευμα.

ε) Την ίδια ώρα ωστόσο, η Άννα Κομνηνή γράφει για το εκπαιδευτήριο των ορφανών που συγκρότησε ο πατέρας της: "Και έστιν ιδείν και Λατίνον ενταύθα παιδοτριβούμενον και Σκύθην
ελληνίζοντα και Ρωμαίον τα των Ελλήνων συγγράμματα μεταχειριζόμενον
και τον αγράμματον Έλληνα ορθώς ελληνίζοντα".

ζ) Ότι την ίδια περίοδο, οι γειτονικοί του Βυζαντίου λαοί (Πέρσες, Αρμένιοι, Άραβες, Ρώσοι) αλλά και αργότερα οι Δυτικοί, αποκαλούν τους Βυζαντινούς "Έλληνες", ή "Γραικούς" - κάτι που μαρτυρά πως η εμπορική και πνευματική ελίτ του Βυζαντίου (η οποία είχε τη δυνατότητα αυτών των μετακινήσεων) είχε συνείδηση της πολιτισμικής της καταγωγής - του θρησκευτικού στοιχείου αφαιρουμένου - και ως τέτοια εμφανιζόταν στις επαφές της.

η) Ότι ακόμα και το Βυζάντιο χρησιμοποιεί τον όρο Γραικός ή Έλληνας, πολύ πριν τον Πλήθωνα, είτε δηλώνοντας πως στέλνει αλλοδαπούς πληθυσμούς στην Ελλάδα για να τους "γραικώσει" (Χρονικό του Μωρέα), είτε αργότερα με τον ίδιο τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα (Βατάτζης, Λάσκαρις) να ομολογεί πως το βασίλειό του κατοικείται από Έλληνες, ενώ ταυτοχρόνως χαρακτηρίζει τους όντως Ρωμαίους ως "Ιταλούς", επιδιώκοντας να διατηρήσει και το trademark της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρίξε σχετικά, μια ματιά στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού του Βακαλόπουλου, που τα γράφει αναλυτικότερα.

Από τα παραπάνω δεδομένα, μπορεί πιστεύω να συναχθεί το συμπέρασμα (πάνω στο οποίο βασίστηκε και ο Παπαρηγόπουλος προκειμένου να ανατρέψει τον Φαλμεράυερ), ότι δεν υφίστατο επί Βυζαντίου φυλετική καταπίεση, ότι υφίστατο θρησκευτική και δογματική καταπίεση για όλα ανεξαρτήτως τα έθνη, με αιτίες που έχουν να κάνουν πρωτίστως με τις φοβίες για την επιβίωση της Αυτοκρατορίας - και πως, έστω και μέσα στις δυσμενείς αυτές συνθήκες, ο Ελληνισμός μπόρεσε να επιβιώσει και να επικρατήσει, στο βαθμό που κάποιος μπορούσε να αποδεχθεί το "συν Αθηνά και χείρα κίνει" της Αθηνάς επικαλουμένης συμβολικώς.

Ένας Ελληνισμός, που ωστόσο δεν παρέμενε στατικός, ούτε απαράλλαχτος, όπως δεν είχε παραμείνει στατικός και απαράλλαχτος μέχρι και τον 5ο μ.Χ. αιώνα.

Ανώνυμος είπε...

Αmacrid,

είμαι ο no nick name ανώνυμος.

Αυτά που λές είναι εξωφρενικά κι εξοργιστικά ανιστόρητα.

Θα σταθώ σε δύο χαρακτηριστικά σημεία του τελευταίου σημειώματός σου:

1. Λές ότι "τα "ανθελληνικά" κείμενα των πατέρων ή της υμνολογίας, μιλούν για τις δοξασίες των Ελλήνων".

Μάλλον δεν τα διάβασες καθόλου μου φαίνεται, αν και σου έδωσα πολλές παραπομπές. Ούτε το βιβλίο "Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της Ορθοδοξίας. Όσα εγκρίνει και χρησιμοποιεί ΣΗΜΕΡΑ η Εκκλησία της Ελλάδας" διάβασες.

Τα κείμενα αυτά της Ορθοδοξίας ξεχειλίζουν μίσους κατά κάθε τινός στοιχείου του Ελληνικού Πολιτισμού, δεν μιλούν απλά για τις δοξασίες των αρχαίων.

Καθυβρίζουν πχ τη Σαπφώ, τον Ευκλείδη, το Γαληνό κλπ Έλληνες επιστήμονες.
Τι δοξασία έχει και σε τι τους έφταιγε η Ευκλείδεια Γεωμετρία πχ, ή η Ιατρική Επιστήμη, ή η Λυρική Ποίηση;

2. Λές ότι "δεν υφίστατο επί Βυζαντίου φυλετική καταπίεση".
Ουδέν ψευδέστερο.

Διάβασε τον Θεοδοσιανό Κώδικαι και τις Νεαρές του Ιουστινιανού να δείς τη σκληρότατη κατά των Ελλήνων νομοθεσία των πρώτων βυζαντινών αιώνων.

Επίσης θα σε παραπέμψω και σε ένα ακόμη δημοσίευμα του "Δαυλού", το οποίο αρχίζει ως εξής:
Στα τέλη του θ αιώνα ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ ο Σοφός έδωσε εντολή σε νομομαθείς να συγκεντρώσουν την έως τότε ισχύουσα νομοθεσία, να αφαιρέσουν όσους νόμους δεν ίσχυαν πλέον και να θεσπίσουν όσους νέους χρειάζονταν.
Από την εργασία αυτή προέκυψε μία συλλογή εξήντα βιβλίων, η οποία έμεινε γνωστή ως «Βασιλικά» και ίσχυσε μέχρι τέλους του Βυζαντίου (1453 μ.Χ.).
Δεν υπάρχει χώρος, για να παρουσιάσωμε το σύνολο των νόμων, που περιέχει η φρικτή αυτή νομοθεσία, άλλωστε σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε το Ελληνικό Έθνος στα 1.100 χρόνια της βυζαντινής σκλαβιάς.
Θα περιοριστούμε λοιπόν ενδεικτικά σε κείμενα των νόμων που περιέχονται στο πρώτο από τα συνολικώς 60 βιβλία των «Βασιλικών».
Μελετώντας τα κείμενα παρατηρούμε, ότι δεν αρκούνται μόνο στην παράθεση των άρθρων και διατάξεων, αλλά και περιέχουν εντελώς ξένα προς νομικά κείμενα αποσπάσματα με ύβρεις εναντίον των Ελλήνων, που χαρακτηρίζονται «μυσαροί», «αλιτήριοι» κ.λπ.
Αλλά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο τους είναι οι τρομερές ποινές, που προβλέπουν τα άρθρα αυτά κατά των Ελλήνων:«αδικήματα» όπως το έθιμο της παρατήρησης της «σπάλας» του αρνιού επέσυραν την ποινή της σταύρωσης (!), η «εμμονή εις την πλάνην των Ελλήνων» την ποινή του θανάτου και ταυτόχρονα της δήμευσης της περιουσίας από τα μοναστήρια, η τέλεση από τρίτους σε κάποιο κτήμα κάποιας ελληνικής τελετής την ποινή (στον… ιδιοκτήτη του κτήματος!) των σωματικών βασανιστηρίων (;) και στη συνέχεια των ισόβιων καταναγκαστικών έργων σε ορυχεία κ.λπ. κ.λπ.

Αmakrid,
δεν είναι ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
Δημοσιεύτηκε όμως στο τεύχος του "Δαυλού" 309, του Ιανουαρίου 2008.
Στα άρθρο αυτό έχουν παρατεθή σε εισαγωγικά ανθελληνικώτατοι νόμοι των ύστερων βυζαντινών χρόνων.

Ρίξε και μιά ματιά στην ιστοσελίδα: http://www.davlos.gr/dissue.php?issue=309
όπου υπάρχει το εξώφυλλο του περιοδικού με τίτλο 1.100 χρόνια μαρτυρίου του Ελληνικού λαού. Κείμενα ντοκουμέντα των νόμων γενοκτονίας της βυζαντινής κατοχής.
Υπάρχει και μιά παλαιά εικόνα με
αποκεφαλισμούς Ελλήνων από τους βυζαντινούς.

Ανώνυμος είπε...

Για ρίξτε και μια ματιά εδώ στις αρχαιοελληνικές κατάρες κατά των Ελλήνων από το παγανιστικό ιερατείο

http://www.apologitis.com/gr/ancient/anathemata.htm#ΚΑΤΑΡΕΣ_ΑΡΧΑΙΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ

Ωραίος ο Δαυλός
http://www.apologitis.com/gr/ancient/anathemata.htm#ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ_ΕΛΛΗΝΕΣ


Μου αρέσει που κάποιος εδώ μέσα τον αιμοσταγή δολοφόνο Αντίοχο Επιφανή
http://www.apologitis.com/gr/ancient/ptolemaioi.htm#ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ_ΣΕΛΕΥΚΕΣ


«Μια χαρά» τα πάτε.... σας ενοχλεί ο Χριστιανισμός ε;
Η κατάρα όμως της Αμφυκτιονίας όχι ε;

Πουλάκια μου

Αρίστος είπε...

Ανώνυμε,

αυτές οι απύθμενες ανοησίες του "απολογητή", που συγχέει τις βούρτσες με τις... ξέρεις εσύ ποιές, δεν πείθουν κανέναν, εκτός από τους "απολογητές" που τις έγραψαν. Αυτοί πείθονται όπως και οι θεοί: ανάγκα (και θεοί πείθονται). Γιατί αν χάσουν το ποίμνιο, τέρμα τα φράγκα.

Αγγελος είπε...

Δεν καταλαβαίνω την αγανάκτηση των αγανακτισμένων.
Η Εκκλησία έχει μια κοσμοθεωρία. Οι Έλληνες (και άλλοι) φιλόσοφοι έχουν άλλες κοσμοθεωρίες, που συχνά έρχονται σε σύγκρουση με την κοσμοθεωρία της Εκλησίας.
Τί το περίεργο, αν η Εκκλησία αναθεματίζει όσους θεωρούν αυθύπαρκτη την ύλη ή πσιτεύουν στη μετεμψύχωση; Και σε μια εποχή όπου η μόνη μη θρησκευτική παιδεία ήταν η μελέτη των Ελλήνων, τί το περίεργο αν προειδοποιεί "διαβάζετέ τους, αλλά μην υιοθετείτε τις ιδέες τους;"
Αν η ορθόδοξη λειτουργική (και η ορθόδοξη θεολογία και φιλοσοφία) δεν είχαν απολιθωθεί εδώ και μερικούς αιώνες, ίσως θα είχαμε σήμερα αναθεματισμούς κατά των "τοις εσπερίοις υλοδοξούσιν και πάσης τάξεως ανατροπεύσιν ακολουθούντων" (=των μαρξιστών). Θα υπήρχε τίποτε περίεργο ή επιλήψιμο σ' αυτό;
Μην το παίρνουμε στο πατριωτικό. Η Εκκλησία ιδέες καταδικάζει (μεταξύ άλλων και του μεγαλύτερου πνεύματος που ελάμπρυνε ποτέ τους κόλπους της, του Ωριγένη), όχι έθνη!

the_truth είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ερινύα είπε...

Όποιος θέλει να διαβάσει τις απόψεις της ΟΟΔΕ για τους Έλληνες (οτι ήταν κίναιδοι, κανίβαλοι και ανθρωποθυσιαστές) μπορεί να το κάνει επισκεπτόμενος τον δικτυακό της τόπο.

Άθεος είπε...

Ο ένας μιλά για τους μαρξιστές και ο άλλος για τις αμφικτιονίες. Μη έχοντας να αντιπαραθέσουν κάτι στο θέμα των ύβρεων κατά του Ελληνισμού, αντιπαρατίθονται σε ό,τι μισούν!
Βλέπεις μιγιάστηκαν και αμύνονται......
Συγχαρητήρια Ερινύα για τις απόψεις σου!

Ανώνυμος είπε...

Και αφού δεν τους πιστεύετε τι σας νοιάζουν τι λένε?? Ή μήπως αυτό είναι η προσωπική σας ζωή δηλαδή να κάθεστε να ασχολείστε με τους Χριστιανούς?? Όλοκληρο blog να έχει αυτό το θέμα δείχνει πως ο δημιουργός του πρέπει να είναι πολύ απαγοητευμένο από την ζωή άτομο...... Τι κρίμα να υπάρχουν αφελή άτομα που τα φανατίζουν για να περάσουν τα δικά τους Σκοπιανοί, Τούρκοι, Αμερικάνοι κ.τ.λ. .... Όλο μπλα μπλα είστε καμία σχέση με την αγνή ελληνική θρησκεία που σεβόταν τον άνθρωπο. ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΕΣ είστε και δεν το έχετε πάρει είδηση! ΟΥΣΤ!

Ανώνυμος είπε...

Μπλα μπλα κι ο χριστός έκανε αυτό και μπλα μπλα οι χριστιανοί μπλα μπλα οι ορθόδοξοι μπλα μπλα μπλα μπλα και οι Ελληνορθόδοξοι...

Άντε ξυπνήστε βούρλα κι εσύ αρχιβούρλο που έφτιαξες το blog προπαγανδίστρια που καθόλου απίθανο να πληρώνεσαι για να κάνεις τις μπαρούφες σου!

Ερινύα είπε...

Συγχαίρω τους παραπάνω ανώνυμους απολογητές -δεν γνωρίζω αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο- γιατί με τη συμβολή τους στο σχολιασμό της ανάρτησης δείχνουν το πραγματικό πνευματικό επίπεδο που έχουν, και αρμόζει να έχουν, τα άτομα που συνειδητά κάνουν τη δουλειά του χριστιανού απολογητή.

Τι επιχειρήματα!
Τι γνώσεις!
Τι ευφράδεια!
Τι ευγένεια!

Νη Δία, με κατέπληξαν αυτά τα φωτοβόλα χριστιανικά μυαλά!

Με απλά λόγια:
Ε, άι στον κόρακα, κοράκια. Θα λέμε και θα γράφουμε αυτό που θέλουμε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Πάτε τώρα για καμιά ομφαλοσκόπηση. Ξέρετε εσείς...

Ερινύα είπε...

Προσθέτω στο παραπάνω σχόλιό μου οτι ο/οι ανώνυμος/οι παραπάνω ίσως να μην μοιάζουν σε πρώτη ανάγνωση με χριστιανούς απολογητές. Δεν είναι όμως δύσκολο να διαγνωστούν από τον τρόπο και το ύφος γραφής. Φόρεσαν την γνωστή τους μάσκα του "πατριώτη" για να λασπολογήσουν με ύβρεις και αοριστολογίες, ως συνήθως.

Citro είπε...

αν και με χρονική καθυστέρηση, απλά ήθελα να αναφέρω μαι σημείωση που έχω κάνει, προς τον amacrid:
φαίνεται πως το αρχικό σου σχόλιο, στο οποίο καθορίζεις τα αναθέματα ως αποκλεισμούς από την εκκλησία (και τα οποία, φυσικά, επικαλούνται και τη θεία τιμωρία), και πως δεν αγγίζουν όσους πέφτουν έξω από αυτή, απλά ήθελα να πω πως το επιχείρημά σου εμπερικλείει ένα ατόπημα:
αν υποθέσουμε πως είναι ορθό (άρα αλήθεια) τότε αφού επηρεάζουν μόνο τους ορθόδοξους δεν είναι δυνατόν να ισχύουν για τους μη ορθόδοξους.
Αν υποθέσουμε πως είναι λάθος, τότε το θέμα μετατρέπεται σε ποινικά επιλήψιμο.

Το "τρις" προς τι; Πρέπει κανείς να μετανοήσει τρεις φορές για να ξαναεπιτραπεί η είσοδος στην Εκκλησία; Και αν το ανάθεμα είναι οριστικό, τότε αυτό αναιρεί την ίδια τη διδασκαλία του Χριστού που είναι η μετάνοια;

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου, προσπάθησε στο email σας σχετικά με αυτό το post, αλλά δεν είναι σε θέση να φτάσετε. Παρακαλώ e-mail μου όταν πάρει μια στιγμή. Ευχαριστώ.

Ερινύα είπε...

Αυτό το τελευταίο σχόλιο δεν το κατάλαβα.